Velkommen til Advokatfirmaet Luther

Advokat Bent Luther arbeider som advokat i Drammen med hovedvekt på det barnerettslige og strafferettslige området samt i saker vedrørende fast eiendom og forsikring. Han har prosedert i mer enn et hundretalls rettsmøter og håndterer prosederingen på en engasjert, profesjonell og rutinert måte. Advokat Bent Luther bistår regelmessig som advokat i barnevernsaker og generelt i saker angående barnefordeling. Videre har han påtatt seg en rekke, tildels omfattende engasjement som forsvarer og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Innenfor nevnte spesialområder har jeg meget god kompetanse. Jeg arbeider etter en høy etisk standard der jeg gjennomgående er løsningsorientert fremfor å tilrå unødig prosess. Jeg anbefaler aldri rettslig overprøving av en sak uten at jeg mener det er grunnlag for å komme gjennom med et annet og bedre resultat.

Jeg bistår i første rekke privatpersoner, men har også gitt rådgivning og annen juridisk hjelp til bedrifter. Juridisk bistand gis innenfor et relativt bredt spekter av juridiske områder i form av rådgivning og forhandlinger samt prosess der dette er ønskelig og nødvendig. Klientenes behov og ønsker tas meget seriøst. Dette betyr at tett oppfølging og god kommunikasjon anses å være av stor viktighet. Innenfor etiske og lovbestemte grenser vil jeg kjempe for din sak så langt dette er ønskelig og hensiktsmessig. Jeg har mer enn 14 års erfaring som jurist og har prosedert for domstoler og fylkesnemnder i mer enn 10 av dem. Dertil har jeg oppnådd mange gode resultater i sakene.

Min spesialkompetanse ligger innenfor sakstypene barnevern, barnefordeling, trygderett og forsikring, foruten som forsvarer og bistandsadvokat i større straffesaker.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Jeg tilbyr i denne forbindelse møte av inntil en halv times varighet. Mine betingelser er ellers rimelige. Jeg vil informere om mulighetene for dekning av saksomkostninger gjennom fri rettshjelpordningen og forsikringsavtale med rettshjelpelement i hus og innboforsikring med flere.

Siste nyheter

Barnevern eller stigmatisering av biologiske foreldre

 

Barnevern eller stigmatisering av biologiske foreldre

 

Barnevernsakene, der inngrep skjer i de biologiske foreldres omsorgsposisjon, representerer dels berettigede tiltak for beskyttelse og ivarretagelse av barns utvikling. I vel så stor grad representerer de samme saker en slags "vendetta" fra akademiet ovenfor lavere sosiale grupper. Kombinasjonen enslig mor med lav utdannelse og barn med ADHD eller tilsvarende adferdsforstyrrelser fører ofte til omsorgsovertagelser. Mødre med enkelte psykiske belastninger blir gjerne også "overdiagnostisert" av leger eller sakkyndige psykologer som er satt til å utrede saken for barneverntjenesten eller tingretten. 


Samlet sett medfører det ovennevnte at omsorgsovertagelser skjer i en del tilfelle der vilkårene for tvangsinngrep i realiteten ikke er oppfylt. Situasjonen kan i langt flere tilfelle avhjelpes med hjelpetiltak, hvilket også er en lovbestemt plikt. I altfor få tilfelle ser man at Fylkesnemndene og tingrettene sparker ballen tilbake til barneverntjenesten med pålegg om iverksettelse av hjelpetiltak.  


 

25.03.2012

Ny webside

Advokat Bent Luthers webside er laget i samarbeid med Hurum IT. Oppdatert 30.03.14

24.11.2006